Skip to main content Skip to search

RAČUNOVODENJE

Priprava dokumentacije za knjiženje

 • Preverjanje knjigovodskih listin v skladu s predpisi
 • Urejanje dokumentacije po vsebinskih sklopih
 • Skeniranje knjigovodskih listin

Vodenje glavne knjige

 • Evidentiranje vseh poslovnih dogodkov
 • Davčno knjigovodstvo

Računovodski izkazi

 • Medletne bilance: mesečne, trimesečne oziroma v skladu z dogovorom
 • Letna računovodska poročila

Računovodski nadzor

 • Spremljamo in nadziramo računovodstvo strank
 • Sodelujemo pri sestavljanju letnih računovodskih poročil in davčnih obračunov
 • Svetujemo in zastopamo udeležence v davčnih pregledih
 • Opozarjamo stranke na pravočasno plačilo davčnih obveznosti
 • Organiziramo računovodstvo v družbah, ki same želijo opravljati to funkcijo

Davčni obračuni

Knjigovodstvo plač

Poročanje državnim in drugim institucijam